Slide Slide Slide

USLUGE

  • Izrada statičkih proračuna i planova pozicija 

 

 

Projekat za dobijanje građevinske dozvole (PGD) je dokaz ovlašćenom organu da su ispunjeni svi formalni uslovi za gradnju. Osim Projekta za dobijanje građevinske dozvole (PGD), koji je neizbežan i bez koga ne možemo dobiti odgovarajuću dozvolu za izvođenje građevinskih radova, neophodan je i Projekat za izvođenje (PZI), koji je i formalno predviđen zakonom i praktično neophodan za početak gradnje.

Obe ove vrste projekata sadrže detaljne analize opterećenja, statičke i dinamičke proračune nosivih elemenata i dokaz stabilnosti i upotrebljivosti projektovane konstrukcije kao celine. Obavezni su i propratni grafički prilozi uz svaki statički proračun u vidu detaljno razrađenih i precizno definisanih planova pozicija.

Plan pozicija je sastavni deo statičkog proračuna i predstavlja podlogu na osvnovu koje radimo statički proračun. Tako da je sam statički proračun nemoguće izraditi bez prethodno izrađenog plana pozicija. Planovi pozicija definišu dimenzije poprečnih preseka, kvalitet upotrebljenih materijala i statičke raspone svih nosivih elemenata jedne konstrukcije, te je stoga njihova pregledna i uredna izrada od velike važnosti za dalje faze projektovanja.

U statici je, kao i u životu, najbitnija ravnoteža…

dr Marina V. Ćetković,
vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu
  • Planovi oplate

 

 

Oplata je privremena konstrukcija od drveta, metala ili kombinacije više materijala u koju se polaže armaturni čelik i izliva gotova betonska smeša. Ona time direktno daje željeni trajni oblik betonskim elementima.

Plan oplate je izvođački crtež koji prikazuje tačan raspored i dimenzije svih nosećih elemenata konstrukcije u osnovi i dovoljnom broju poprečnih preseka. Istovremeno služi i kao podloga za izradu planova armiranja AB konstrukcije. Kako su mogućnosti naknadnog korigovanja eventualnih propusta nakon sazrevanja i očvršćavanja betona jako male i istovremeno mogu biti veoma skupe, jasna je važnost tačnih i preglednih planova oplate.            

Naši planovi oplate su derivat 3D modela konstrukcije izrađenog na osnovu arhitektonskih podloga i u direktnoj i uskoj saradnji sa arhitektonskim timom angažovanim na projektu. Primena ovakvog jednog modernog pristupa u rešavanju projektih zadataka, kao i naša komunikativnost, koordinisanost i spremnost na timski rad, garant su proizvoda visokog kvaliteta.

  • Planovi armature

 

 

Planovi armiranja čine jedan od glavnih delova Projekta za izvođenje svake armirano-betonske konstrukcije. Neophodni su za pravilnu ilustraciju predviđenog rasporeda betonskog čelika u AB elementima i služe kao najkonkretnije sredstvo komunikacije između projektanata i izvođača građevinskih radova. Izrađuju se na osnovu statičkih proračuna i planova oplate.

Sve nacrte izrađujemo u skladu sa pravilnicima i propisima zasnovanim na modernim evropskim normama (Evrokodovi za konstrukcije). Posebnu pažnju posvećujemo armiranju elemenata konstrukcija koji se nalaze u seizmički aktivnim područjima. Primena savremenih softverskih rešenja i modernog pristupa projektovanju omogućava nam bržu i kvalitetniju izradu crteža. Pojedinačne šipke i armaturne mreže polažu se direktno u 3D model oplate konstrukcije, što značajno povećava tačnost planova, a izometrijski prikazi komplikovanih detalja armiranja čine crteže jasnijim i “opipljivijim”.

  • Digitalizacija planova

 

 

Projektantima često nedostaju planovi u digitalnoj formi kao podloge za projektovanje pri dogradnji, renoviranju ili sanaciji postojećih objekata. Stoga Vam nudimo usluge CAD-digitalizacije (računarski podržano projektovanje, eng. Computer-Aided Design – CAD) svih Vaših planova, crteža ili skica, koje imate u papirnom obliku ili skenirane i sačuvane kao fotografije (u bilo kojem formatu).

Skeniranje planova u papirnoj formi, njihova vektorizacija i ručno dorađivanje tako dobijenih poluproizvoda je zahtevna i neefikasna metoda koja daje višestruko nezadovoljavajuće rezultate. Mi Vaše planove kompletno iznova rekreiramo, i to povoljno, strukturirano i visokokvalitetno. Ovaj precizni proces daje detaljne digitalne planove u tačnoj razmeri, koji po potrebi naknadno mogu biti dorađivani u bilo kojem od CAD crtačkih programa čija je upotreba danas uobičajena. Isporučujemo Vam CAD datoteke sa visokodiferenciranom strukturom lejera, sa po potrebi i do sto različitih organizacionih nivoa. Po Vašoj želji prilagođavamo sva podešavanja i izgled planova standardima Vaše firme, npr. strukturu i nazive lejera, tipove i debljine linija, vrste šrafura i ispuna, stilove teksta i kota itd.